کارگران و مبارزه طبقاتی

93/11/10
در هر مجموعه ای متناسب با اشیاء و وسایل مورد استفاده، ابتدا وسایل و ابزار ها را معرفی می کنند اجزای تشکیل دهنده، شیوه ی استفاده ی مناسب از آن و بعد تفاوت آن شیئ با بقیه را و نهایتا شیوه ی نگه داری و… را برای افراد مجموعه آموزش می دهند. مثلا برای سربازان ابتدا اجزای لباس سربازی و نام هر جزء را و مواقع استفاده ی آن را و بعد اسلحه و نام اجزاء تشکیل دهنده و شیوه ی کار با آن و در نهایت شیوه حفاظت و نگهداری و رفع اشکال و بعد هم آموزش تیر اندازی و ایجاد آمادگی برای مقابله با دشمن احتمالی جزیی از برنامه های آموزشی سربازان است. یا در آموزشگاه ها و مراکز کارآموزی ابتدا نام ابزار ها و اجزای تشکیل دهنده و نوع جنس و… و بعد شیوه ی کار با آن ها و بعد چگونگی حفظ آن ابزار و شیوه ی کار ایمن آن دستگاه ها و ابزار به کار آموزان گفته می شود. ما نیز به عنوان کارگران فعال و حق جو در جامعه ای که از هر دستگاه و سیستمی پیچیده تر است باید خود را و بقیه ی اجزای تشکیل دهنده جامعه بشناسیم تا بتوانیم به شکل موثرتری به فعالیت اجتماعی اقدام کنیم و باور کنیم که بدون شناخت، فعالیت اجتماعی موثر، ممکن نیست. حتی برای ساختن یک کار دستی بسیار کوچک هم باید لوازم و ابزار و نقشه کار داشته باشیم و …بنابراین طبیعی ست که نتیجه گیری مناسب از تلاش طبقاتی کارگران فعال، بدون شناخت و نقشه و ابزار مناسب، منجر به نتیجه ی دلخواه و مورد نیاز نمی شود. پس در ابتدا لازم است طبقه و جامعه ی خود را بشناسیم و بدانیم که طبقه ی کارگر که یکی از دو طبقه ی اجتماعی اصلی نظام سرمایه داری است یعنی چه. به عبارت دیگر خودمان و تفاوتمان با بقیه را بشناسیم.

تعریف کارگر
کسی که برای گذران زندگی خود و خانواده اش چاره ای جز فروش نیروی کارش ندارد کارگر است. بدیهی ست که طبقه ی کارگر هم مانند طبقه ی رو در رویش- سرمایه داری- دارای لایه های مختلفی است. کارگران هر لایه سرنوشتی نزدیک تر به هم دارند اما به رغم این قشربندی گسترده، همه ی این قشرها در ناگزیری برای فروش نیروی کارشان و تنها نیروی کارشان، برای گذران زندگی، در زیر تیغ عمومی ستم و بهره کشی سرمایه داری با هم یک طبقه ی اجتماعی تشکیل می دهند که طبقه ی کارگر نام دارد. کارگران کشاورزی، کارگران صنوف، کارگران صنعتی، کارگران ساده و خلاصه همه آن هایی که نیروی کارشان را در ازای دستمزدی کمتر از ارزشی که می آفرینند در اختیار سرمایه داری قرار می دهند جزیی از طبقه ی کارگرند.
پس طبقه کارگر، صرف نظر از لایه های تشکیل دهنده اش طبقه ای ست اجتماعی متشکل از گروه بزرگی از مردم که ابزار تولید ندارند و ناگزیرند، برای گذران زندگی، نیروی کار خود را بفروشند.

طبقه اجتماعی یعنی چه؟
طبقه اجتماعی به گروه بزرگ انسانی گفته می شود که در سیستم تولید اجتماعی دوران معینی از تاریخ، نسبت به وسایل تولید و نقشی که در سازمان اجتماعی کار دارند و نیز دریافتی و سهمشان از ثروت اجتماعی با یکدیگر وضیتی مشابه و مشترک دارند. مالکیت بر ابزار تولید و یا ابزار خدمت، بهره کشی از نیروی کار کارگر و نیز بهره مندی از سود، اصلی ترین مشترکات طبقه ی سرمایه دار و اجبار در فروش نیروی کار و بی بهره بودن از وسایل تولید و اضافه ارزش و نیز ثروت اجتماعی، جدی ترین مشخصه ی مشترک طبقه ی کارگر است که در حال حاضر به عنوان طبقه ای اجتماعی رو در روی سرمایه داری قرار دارد و در این رو در رویی خصمانه هر طبقه در تلاش است که طبقه ی مقابل خود را به عقب نشینی و نهایتا تسلیم وادار کند.
با توجه به پیش گفته ها با قاطعیت می توان گفت: کسانی که فاقد ابزار تولید هستند ولی به دلیل نقشی که در سازمان اجتماعی کار دارند از ثروت اجتماعی، سهم بسیار بزرگی را تصاحب می کنند، عضو طبقه کارگر نیستند. مانند مدیران ارشد که سهم خود را از استثمار کارگران می گیرند و نیز نقش معینی در سیستم تولید اجتماعی به نفع سود اندوزی سرمایه داری دارند.
وقتی طبقه ی کارگر را گروهی از مردم جامعه می دانیم پس باید جامعه را هم تعریف کنیم.
به گروهی از انسان ها که در محدوده ی جغرافیایی معینی به صورت داوطلبانه و یا به ناگزیر تحت نظام و قوانین مشترکی زندگی می کنند جامعه می گویند.
هر جامعه با مشترکات عناصر تشکیل دهنده اش تعریف می شود ولی این به معنای فقدان تفاوت و تضاد در درون جامعه نیست. جامعه ی انسانی، جامعه ی ایرانی، جامعه کارگری و … از گونه های جامعه هستند.
مسئولان هر جامعه ای می توانند به صورت های گوناگون روند امور را سازمان دهند. بسته به این که این مسئولان از کدام طبقه ی اجتماعی و صاحب چه نوع جهان بینی باشند عملکرد متفاوتی خواهند داشت. اما در مجموع دو شیوه ی کلی در سازمان دهی هر جامعه ای ممکن است.
۱- جامعه ای که تولیدات و خدماتش با هدف سود بیشتر برای صاحبان ابزارِ تولید، سازمان دهی می شود.
۲- جامعه ای که تولیدات و خدماتش با هدف رفع نیاز های واقعی انسان و البته همه ی انسان ها سازمان دهی می شود.
در سازماندهی نوع اول هر آن چه سودآور است مفید شمرده می شود حتی اگر به شعله ور شدن جنگ های گسترده و تهدید نوع بشر، تخریب محیط زیست و آلوده شدن آب و هوای مورد نیاز برای حیات همه ی جانداران منجر شود و در سازماندهی نوع دوم رفع نیازعمومی، حفظ صلح و امنیت و محیط زیست و طبیعت، دغدغه ی برابری، رفع تبعیض از نوع بشر و سلامتی و رشد و تعالی انسان است که چگونگی سازمان تولید و خدمات اجتماعی را جهت می دهد.
هر گونه از سازماندهی اجتماعی اقتصادی رخت و لباس ویژه ی خود را به تن جامعه می پوشاند به عبارت دیگر هر نظم اجتماعی اقتصادی، فرهنگ و هنر ویژه ی خود را برای تداوم هستی خود می سازد. ادبیات شفاهی و مکتوب، شعر، نقاشی، موسیقی، نمایش، حجم سازی، سینما، معماری و دیگر آثار فرهنگی و هنری که با حمایت مستقیم و یا ضمنی طبقه ی در قدرت ساخته و توزیع می شود پوشش و تزیینی برای تثبیت و تداوم وضع موجود و در خدمت نظم و نظام طبقه اجتماعی مسلط در آن است. البته نمی توان از خودآگاهی محدود ولی موجود در عرصه ی فرهنگی و هنری که فعالیت های قابل توجهی دارند یاد نکرد. عده ی محدودی که در مقابل گفتمان مسلط تلاش می کنند گفتمان متعلق به آینده را طراحی و اجرا کنند و یا در مقابل حقانیت گفتمان موجود، تردید ایجاد کرده و به حق آن را به چالش می کشند. این گونه فعالیت ها تاثیر محدود خود را دارند ولی قطعا نمی توانند جای خالی کار مشترک و متشکل و سازمان یافته ی طبقه ی کارگر را بگیرند.
کارگران برای دفاع از حقوق کار خود و سفره نان کودکان شان هیچ چاره ای جز پیوستن به هم و متشکل شدن در سازمان های طبقاتی و صنفی خود ندارند و بی شک برای ساختن فردایی بهتر برای آیندگان، نیاز به سازمان یابی و عمل به وظیفه ی تاریخی خود دارند.
ما بر این باوریم که هیچ اتفاقی به نفع طبقه کارگر میسر نخواهد بود مگر به خواست مشترک و عمل متشکل خود کارگران. کارگر متشکل توان به کرسی نشاندن خواست های خود را دارند و کارگران غیر متشکل ناگزیر از پذیرش زورند.
حتما داستان پیر مردی را که ضرورت همبستگی فرزندان خود را با چوب های نازک و شکننده توضیح می داد شنیده اید. هر کدام از کارگران در تنهایی از آن چوب های نازک و شکننده هم شکننده تر هستند آنقدر نازک که حتی یک بادِ رکود اقتصادی کارشان را می رباید و یک نسیم تورم سفره هایشان را غارت می کند.

نظر شما

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s