آزمون بزرگ خلق کُرد

حمله هوایی هواپیما های ارتش دیکتاتوری سوریه و شاید بعد از این ارتش مافیای سرمایه داری روسیه (که منافعش با پدر خوانده عموسام، در تضاد افتاده) به مناطق شمالی و کرد نشین سوریه و حمله توپخانه ای نوادگان عثمانی های آدم کش با پرچم دین، شرایط بحرانی جهان را پیچیده تر کرده است و مبارزه با داعش را به مبارزه با مخالفین دیکتاتوری بدل نموده است. از سوی دیگر برخی از کرد های سوریه خود را دولت غربی کردستان معرفی می کنند آن هم زیر چتر حمایتی سرکرده امپریالیسم جهانی آمریکا!!! که در هر دو جبهه فعال است ولی چشمان کور طبقه متوسطِ امیدوارم به حقوق بشر امپریالیسمی یک سو را به ندیدن می زند تا خلق کُرد را در باتلاق ملی گرایی مدفون کند. و جناب بارزانی از استقلال کردستان عراق گفتگو می کند، آنها هم استقلال را؛ زیر چتر حمایتی اقتصادی – سیاسی و نظامی آمریکا طلب می کنند.

ولی برخی کرد های ایرانی که پس از تغیر چند نظام همچنان به خواست های حداقلی خود نرسیده اند و تنها امکان باقی مانده ی زندگی برای آنها در ایران از طریق کول بری است که آن هم با رگبار تیر بار آقایان باید زندگی و بارشان را در کوه بجای بگذارند،(گروهی از آنها) هم از کردستان شرقی حرف می زنند که حامیان پشت پرده آنها هنوز علنی نشده است ولی تصور آن چندان دشوار نیست. حالا اگر به طرح خاورمیانه ای بوش پسر برگردیم. اوضاع منطقه چندان هم پیچیده نیست زیرا عمل کردهای برخی عوامل فراماسونری امپریالیسم واقعیت ها را عیان می کند اگر چه برخی دیگر را هم چنان پنهان می نماید. ولی برآیند عمل کردها با نگاهی به تاریخ جهان بسیاری از ابهام ها را برملا می کند و واقعیت را از توهم تفکیک می نماید. روشن اندیشان خلق کُرد باید راه خود را از طبقه متوسط لیبرال جدا کند و بدون اعتماد به حمایت های امروزی سرمایه داری جهانی، بیشترعواقب و عوارض و علت های این حمایت به ظاهر بشر دوستانه گرگها را مورد بررسی قرار دهند.
آنهایی که در میان چند دسته گرگ گرفتار آمده اند نمی توانند بین بد وبدتر انتخاب کنند، انتخابی در کار نیست زیرا فرآیند هر کدام فاجعه بار است. ازسوی دیگر سرنوشت ملت های منطقه در هم چنان گره خورده است که انتخاب شما انتخاب همه ی منطقه خواهد بود و عوارض آن، فراتر از سوریه و عراق و ایران را دربر می گیرد.از این رو شعار کردستان غربی در سوریه نه فقط در اینجا در ایران ما را تحت تأثبرقرار می دهد بلکه برهمه ی منطقه تاثیر می گذارد و اتحادیه دیکتاتورها را منسجم ترمی نماید. بررسی و تحلیل این شعار به معنای دخالت در امور یک خلق از مردم کشور دیگر نیست بلکه تلاش برای یافتن راه حلی بدون تکیه؛ بر دستان آلوده است. یکی دو نمونه از متحدان امپریالیسم امریکا و برآیند حمایت های مالی سرمایه داری جهانی از آنها را مورد بررسی قرار می دهیم تا واقعیت کمک های دراز مدت و کوتاه مدت آمریکا؛ متحد و دوست فعلی کردستان غربی و شرقی و اقلیم مرکزی آن روشن گردد.

ترکیه در اتحادیه سنتو (ایران،ترکیه ،عراق و پاکستان حلقه محاصره نظامی، اقتصادی و سیاسی سرمایه داری جهانی که برای نابودی جبهه کار جهانی را تشکیل داده بودند) و ناتو با وجود دیکتاتوری های نظامیش همیشه یک مهره ی مهم بازیهای سیاسی امریکا در منطقه و اروپا بوده است، با سیر تحولات اجتماعی در ایران و عراق که جهان استعمار و امپریالیسم را لرزاند، عراق این اتحادیه امپریالیستی را ترک کرد. ولی در نهایت صدام بازسالها بعدعراق را به عامل امپریالیسم بدلش نمود ولی به گونه ی رسمی آنرا ترک کرده بود. ایران تا انقلاب مسخ شده اش؛ با نظام شاهی و ضد مشروطه، بازوی سرکوب امپریالیسم آمریکا نه فقط در ایران بلکه در همه ی منطقه شد.
شاه با سینه ای برآمده از غرور قدرتی غیر واقعی و ساده لوحانه، با اتکا به ارتشی نیرومند که آموزش دیده 60 هزار مستشار ناتو بودند وسازمان اطلاعاتی تربیت شده ی سیا و موساد، فکر می کرد پس از قتل عام گروه ها و احزاب سیاسی در ایران ولشکر کشی به ظفار و کشتار کمونیستهای آنجا به قدرتی فرا منطقه ای بدل شده و ابلهانه از موضعی برابر با جهان سرمایه برخورد می کرد و برای فریب مردم ایران در کتاب ماموریتی برای وطن خود را نظر کرده حضرت . . . می دانست ولی در پایان دوره تاریخ مصرفش نه امام . . .ش بدادش رسید ونه پدر خوانده اش عموسام، زیرا آن ابله تا پایان زندگیِ سراسر جنایتش نمی فهمید تنها یک عروسک حقیر بازیهای سیاسی است. با شروع اعتراضات مردمی ارتش که در درونمایه ایرانی نبود و گوش به فرمان مستشاران آمریکا داشت به شکست شاه وانقلاب تن داد و به راحتی او را رها کرد و جناب «آری از مهر» به آواره ای بدل شد که هیچ کشوری حاضر به پذیرش او نبود. به دین گونه ایران در عمل برای مدتی از این پیمان خارج شد. ریاست جمهوریهای پاکستان متحد بعدی این پیمان که همه یا برچسب مذهبی و یا نظامی داشتند، در عمل با گسترش بی سوادی در مناطق روستایی بزرگ پاکستان یک لشکر بزرگ فاشیست دینی برای سیاست های آمریکا تدارک دیدند.
مردمانی که در دوران برده داری زندگی و فکر می کنند، به گونه ای که القاعده و بعد طالبان از این سپاه آماده، نهایت بهره برداری را کرده و می کنند. آنها هر دگر اندیشی را یک دشمن واقعی خدا و مذهب خود می انگارند و سالها متمادی در این کشور که پس از استقلال هند مانند قارچ در میان عقب ماندگی ناشی از سالها استعمار انگلیس به وجود آمده بود، با فرماندهان ارتشی که همه آموزش دیده ی استعمار و امپریالیسم بودند بر سر بدست آوردن ریاست دولت یا به اصطلاح ریاست جمهوری برضد هم کودتا می کردند که هدف نهایی همه ی این کودتا ها بدست گرفتن بودجه سالانه ای بود که آمریکا در اختیار ارتش آن کشور قرار می داد. اینک آنچه در پاکستان چشم گیر است فقر سیاه و جهل و عقب ماندگی است و کشوری ویرانِ سیاست های امپریالیسم. مهم ترین مهره این حلقه سرمایه داری جهانی، ترکیه است که با پیوستن به ناتو به پایگاه نظامی ناتو تبدیل شد و نظامیان آن مانند پاکستان مدتها برای دزدیدن بودجه های حمایتی ناتو دولت را دست به دست می کردند تا امریکا توانست آلترناتیوی برای تداوم سیاست های ناتو بیابد؛ و به دین گونه دولت اسلامی فعلی را خلق کرد و برای از میان بردن دموکراسی نیم بند موجود؛ ارتشی که بدون اجازه مستشاران آمریکا آب هم نمی خوردند و نمی خورد، یا به یک دام سیا ساخته افتاده اند یا آگاهانه وارد این بازی، کودتا شدند تا دولت به اصطلاح اسلامی دستش برای سر کوب باز باشد، و فاشیسم دینی برای عملی کردن برنامه بوش پسر به نام مبارزه با کودتا چیان، «عثمانی تازی» خود را آغاز کند وامپراتوری این بار اقتصادی عثمانی و به ظاهر اسلامی را پایه ریزی نماید.

شرایط کنونی که برآیند بازیهای سازمانهای اطلاعاتی ناتو به سرکردگی سیا است؛ لیبرالهای خلق کرد دست در دست برادران آمریکایی وارد روندی شده اند که تنها نابودی اهداف خلق زحمتکش کرد را در پی خواهد داشت. و قربانی این بازی های سیاسی مردم رنج دیده ای هستند که ناآگاهانه بازوان این هدف های امپریالیستی را دنبال روی می کنند.سیا در همه کشورهای حهان نشان داده است که پس از بازی با مهره هایی که خود ساخته، پرداخته وحمایت کرده زمانی که بزعم این نگرش ضد بشری تاریخ مصرفشان به پایان رسیده، با تحقیر به سطل ذباله می اندازد و در یک حادثه یا ترور به قتل می رساند. در ضمن دولتهای منطقه نیز تا ابد نمی توانند با دیکتاتوری جامعه را اداره کنند. به خصوص با تحول جهانی اطلاعاتی که امکان سانسور وبی خبری مردم از واقعیت های اجتماعی رامحدود کرده است از این رو تاریخ مصرف دیکتاتوری ها دیر و زود دارد ولی به قول مردم کوچه و خیابان، سوخت وسوز ندارد. یا در حقیقت، امری است حتمی. وعواملی که با اتکا به ثروت های غارت شده در غرب خانه ی امن درست کرده اند، بدانند که این خانه ها هم نا امن خواهد شد. زیرا، سرمایه داری تنها معیارش پول است و آنها را با چند دلار بیشتر، خواهد فروخت.

اگرچه سیاست های اتخاذ شده بنام خلق کُرد در فرم و شکل تنها به یک حساب ریخته می شود، بنام مردمی که با درد و رنج برای یک لقمه محقرانه نان با کول بری در کردستان ایران بدترین شرایط زندگی را تجربه می کنند و دولت وقت هم با دنباله روی از مناسبات اقتصادی آمریکایی نولیبرالی برای خود هیچ مسؤلیتی در این زمینه قایل نیست. ولی چرخاندن این در برپاشنه «ملی گرای تجزیه طلبانه» تنها برآیندش بدل شدن سالها مبارزه خلق کرد به دنباله رو از جنایتکاران امپریالیسی است و پی روی از راه و روش دیکتاتور های منطقه است که یا به صورت علنی مانند پاکستان و ترکیه و یا به صورت غیر مستقیم تنها مشتی عروسکهای خیمه شب بازی تأتر رو حوضی سرمایه داری جهانی یند. باید بجای تجزیه و تبدیل کشور های منطقه به کشور های کوچک و دست نشانده وحقیر( طرح بوش پسر) به اتحادیه بزرگ اندیشید. به فدرالیسم برای همه ی منطقه خاور میانه برای همه خلق ها که محرومیت ها، همه مردمان منطقه را تباه کرده است. و دیکتاتوری هر روز در شکلی تازه تر با دستان امپریالیسم و با تکیه بر جهل و عدم تشکل و پراکندگی ما، ما را به زیر چکمه های جلادان خون ریز انداخته است. بیداد و استثمار وستم تنها مختص خلق کرد نیست. ولی ایستادگی این خلق؛ جای ستایش و قدر دانی را دارد ولی نباید فرآیند این مبارزه را ستاره آبی های آمریکایی چون بارزانی ها، صاحب شوند.

دیدگاه برخی نفت گران جنوب ایران
ناصر آقاجری
1 شهریور ماه 95

نظر شما

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s