بایگانی برچسب‌ها: میلاد جنت

قهرمان طبقه ی کارگر

1394/02/07
جان لنون، ترجمه ی میلاد جنت

از بدو تولد
ناچارت می کنند كه خود را خس و خاشاك بيانگاری
به جايش اما هیچ فرصتی به تو نمی دهند
تا آنگاه كه مصيبت فراگير باشد
حس اش نخواهی کرد
آزارت می دهند در خانه و
در مدرسه کتکت می زنند
از تو می گريزند اگر بهوش باشی و
هالو ها را هم تحقیر می کنند
تا وقتی که كودنی لعنتی شوی و
به خواندن ادامه دهید